โดยทั่วไป ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับแล้ว จะเข้าที่พักในวันแรกของการปฏิบัติในช่วงเช้า ถึงเที่ยง.

ที่พักอุบาสก

ที่พักอุบาสิกา