หนังสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต

หนังสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต

อัพเดท 26 กรกฏาคม 2566 คลิก..เพื่ออ่านหนังสือ ขอบเขตการรับรู้ของจิต ย่นเวลาสังสารวัฏ การเดินทางสู่กาลอวสานของเวลา   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นธรรมทาน ชื่อหนังสือ  ขอบเขตการรับรู้ของจิต ผู้แต่ง  ปิยทัสสี ภิกขุ รายละเอียด ปกแข็ง/ เย็บกี่/ สันโค้ง/ ริบบิ้นคั่นหน้า 2 เส้น/ จำนวน 280 หน้า จำนวนจัดพิมพ์ 5,000 เล่ม/ พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ต้นทุนการจัดพิมพ์ เล่มละ 110 บาท(5,000×110=550,000._บาท) แจกเป็นธรรมทาน วันที่ 1 มกราคม

Introduction to the technique

Introduction to the technique

Vipassana Meditation Introduction to the Technique and Code of Discipline for Meditation Courses May your meditation prove most beneficial to you. With best wishes for success, we offer you the following information. Please read it carefully before applying for a

คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติ

คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติ

วิปัสสนาเป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของอินเดีย ซึ่งได้สาบสูญไปจากมนุษยชาติมาเป็นเวลานาน แต่ก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,500 ปี    คำว่า วิปัสสนา หมายถึง การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง อันเป็นกระบวนการในการทำจิตให้บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูตนเอง เราจะเริ่มต้นด้วยการเฝ้าสังเกตดูลมหายใจตามธรรมชาติ เพื่อทำให้จิตมีสมาธิ เมื่อมีสติที่ตั้งมั่น เราก็จะก้าวไปสู่การเฝ้าสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของกายและจิต . . . ซึ่งจะทำให้ได้พบกับสัจธรรมที่เป็นสากล คือ ความไม่เที่ยง(อนิจจัง) ความทุกข์(ทุกขัง) และความไม่มีตัวตน(อนัตตา) การที่ได้รู้เห็นถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเหล่านี้ด้วยประสบการณ์ตรงของท่านเอง เป็นการชำระจิตให้บริสุทธิ์ ธรรมะเป็นของสากล มีไว้สำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มิได้ผูกขาดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง ด้วยเหตุนี้คนทุกคนจึงมีอิสระที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเชื้อชาติ ชั้นวรรณะ หรือศาสนา ในทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ และจะเป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันต่อทุกๆคน โดยทั่วถึง วิปัสสนานั้นมิใช่อะไร: ไม่ใช่พิธีกรรมที่มีพื้นฐานทางความเชื่อถืออย่างงมงาย ไม่ใช่เรื่องบันเทิงทางปัญญาหรือปรัชญา ไม่ใช่การพักฟื้น การหยุดพักผ่อน หรือโอกาสที่จะมาสังสรรค์กัน