ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2563

ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2563

ครั้งที่ หลักสูตร วันที่ ชาย หญิง 1 สติปัฏฐาน 9 วัน * เฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้น 12 – 20 มกราคม เต็ม เต็ม 2 7 วัน 1 – 7 กุมภาพันธ์ สมัคร สมัคร 3 7 วัน 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม สมัคร สมัคร 4 7 วัน 28